कर्मचारी का.स. ,ड्राइभर र स्वीपर पदमा अन्तवार्ताका आधारमा छनौट भएका उम्मेदवारहरु सम्बन्धि अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको |

आर्थिक वर्ष: