धनौजी गाउँपालिकाको लागि MIS operator तथा Field सहायकको छनौट्को लागि सीप परिक्षण तथा अन्तर्वार्ता समितिद्वारा यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ

सुचना! सुचना!! सुचना!!!
धनौजी गाउपालिकाको लागि MIS operator तथा Field सहायकको छनौट्को लागि सीप परिक्षण तथा अन्तर्वार्ता समितिद्वारा प्रकाशन गरिएको छ

आर्थिक वर्ष: