न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागी निवेदन दिने बारेको सुचना।

आर्थिक वर्ष: