यस गाउँपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण सामुदायिक तथा सस्थागत विधालयहरुको लागि IEMIS अपलोड गर्न अत्यन्त जरुरि सुचना |

आर्थिक वर्ष: