लिखित तथा अन्तर्वाता परिक्षा स्थगन गरिएको सम्बन्धमा |

आर्थिक वर्ष: